Geschäftsbericht 2020

Mediacenter

Titel/DateinameGröße
A.03 Börsenkursentwicklung (indiziert)A.03 Börsenkursentwicklung (indiziert)Daimler-GB2020_A.03_Boersenkursentwicklung.jpg118 kB
A.05 Aktionärsstruktur GruppenA.05 Aktionärsstruktur GruppenDaimler-GB2020_A.05_Aktionaersstruktur-Gruppen.png36 kB
A.06 Aktionärsstruktur RegionenA.06 Aktionärsstruktur RegionenDaimler-GB2020_A.06_Aktionaersstruktur-Regionen.png28 kB
B.02 Berechnung des Value AddedB.02 Berechnung des Value AddedDaimler-GB2020_B.02_Berechnung-des-Value-Added.png16 kB
B.04 WirtschaftswachstumB.04 Wirtschaftswachstum32.1_Wirtschaftswachstum-de.jpg74 kB
B.05 Automobilmärkte weltweitB.05 Automobilmärkte weltweitDaimler-GB2020_B.05_Automobilmaerkte-weltweit.png37 kB
B.06 Absatzstruktur Mercedes-Benz CarsB.06 Absatzstruktur Mercedes-Benz CarsDaimler-GB2020_B.06_Absatz_I33_I17.png43 kB
B.07 Absatzstruktur Daimler TrucksB.07 Absatzstruktur Daimler TrucksDaimler-GB2020_B.07_Absatzstruktur-Daimler-Trucks.png22 kB
B.09 SachinvestitionenB.09 SachinvestitionenDaimler-GB2020_B.09_sachinvestitionen.png14 kB
B.11 Forschungs- und EntwicklungsleistungenB.11 Forschungs- und EntwicklungsleistungenDaimler-GB2020_B.11_Forschungs-und-Entwicklungsleistungen.png21 kB
B.32 Bilanzstruktur Daimler KonzernB.32 Bilanzstruktur Daimler KonzernDaimler-GB2020_B.32_Bilanzstruktur_Daimler-Konzern.png36 kB
B.08 Exemplarische Instrumente unseres Stakeholder-DialogsB.08 Exemplarische Instrumente unseres Stakeholder-DialogsB_08_Nichtfinanzielle_Erklaerung_de.png84 kB
B.37 Daimler Compliance Management SystemB.37 Daimler Compliance Management SystemDaimler-GB2020_B.37_Daimler-Compliance-Management-System.png54 kB
B.38 VergütungsstrukturB.38 VergütungsstrukturDaimler-GB2020_B.38_Verguetungsstruktur.png47 kB
B.39 Berechnung der Gesamtvergütung 2020B.39 Berechnung der Gesamtvergütung 2020Daimler-GB2020_B.39_Berechnung-der-betragsmaessigen-Hoechstgrenze-und-Gesamtverguetung-2020.png93 kB
B.40 GrundvergütungB.40 GrundvergütungDaimler-GB2020_B.40_Grundverguetung.png27 kB
B.41 Jahresbonus variable VergütungB.41 Jahresbonus variable VergütungDaimler-GB2020_B.41_Jahresbonus-variable-Verguetung.png80 kB
B.42 Übersicht über die Ermittlung des JahresbonusB.42 Übersicht über die Ermittlung des JahresbonusDaimler-GB2020_B.42_uebersicht-ueber-die-Ermittlung-des-Jahresbonus.png51 kB
B.43 Finanzielle ZieleB.43 Finanzielle ZieleDaimler-GB2020_B.43_Finanzielle-Ziele.png42 kB
B.48 Performance Phantom Share PlanB.48 Performance Phantom Share PlanDaimler-GB2020_B.48_PPSP.png73 kB
B.50 Jahresbonus VorstandsmitgliederB.50 Jahresbonus VorstandsmitgliederDaimler-GB2020_B.50_Jahresbonus-Vorstandsmitglieder.png48 kB
B.51 PPSP 2016B.51 PPSP 2016Daimler-GB2020_B.51_PPSP-2016.jpg186 kB
Titel/DateinameGröße
'Alle Finanztabellen'Daimler-GB2020_Alle-Finanztabellen.xlsx331 kB
'Kennzahlen Daimler Konzern'Daimler-GB2020_Kennzahlen-Daimler-Konzern.xlsx38 kB
'Kennzahlen Geschäftsfelder'Daimler-GB2020_Kennzahlen-Geschaeftsfelder.xlsx41 kB
'Konzernbilanz'Daimler-GB2020_Konzernbilanz.xlsx38 kB
'Konzern Kapitalflussrechnung'Daimler-GB2020_Konzern-Kapitalflussrechnung.xlsx41 kB
'Überleitung EBIT zum bereinigten EBIT'Daimler-GB2020_Ueberleitung-EBIT-zum-bereinigten-EBIT.xlsx41 kB
'Value Added'Daimler-GB2020_Value-Added.xlsx37 kB
'Verkürzte Gewinn und Verlustrechnung'Daimler-GB2020_Verkuerzte-Gewinn-und-Verlustrechnung.xlsx41 kB
'Zehnjahresübersicht'Daimler-GB2020_Zehnjahresuebersicht.xlsx44 kB
Titel/DateinameGröße
GeschäftsberichtDaimler-GB2020_Geschaeftsbericht.pdf5 MB
An unsere AktionäreDaimler-GB2020_Geschaeftsbericht_an-unsere-aktionaere.pdf631 kB
LageberichtDaimler-GB2020_Geschaeftsbericht_lagebericht.pdf2 MB
Corporate GovernanceDaimler-GB2020_Geschaeftsbericht_corp-governance.pdf257 kB
KonzernabschlussDaimler-GB2020_Geschaeftsbericht_konzernabschluss.pdf954 kB
KonzernanhangDaimler-GB2020_Geschaeftsbericht_konzernanhang.pdf900 kB